Zoppe Voskuhl             Nachlassverwaltung: Katharina Voskuhl